MENU
Aula_close Layer 1

Principper vedrørende samarbejdet mellem Kirkebakkeskolen og Engum Skole

Formålet med samarbejdet imellem Engum Skole og Kirkebakkeskolen er at lette overgangen fra 6. til 7. klasse for både elever og forældre. Vi lægger vægt på, at eleverne får indsigt i hinandens skolegang og ser hinandens skoler. Det er ligeledes af stor betydning for os, at eleverne og forældrene har mødt hinanden og ved, hvem der er de kommende kammerater og deres forældre på 7. årgang.

  • Samarbejdet starter på 4. årgang, hvor ledelsen på Kirkebakkeskolen deltager i et forældremøde på Engum Skole.
  • Der afholdes et årligt fælles elevrådsmøde mellem Elevrådet på Engum Skole og Det lille elevråd på Kirkebakkeskolen. Her drøftes bl.a. muligheder for samarbejde.
  • Begge skoler vil arbejde på et øget samarbejde mellem fagteams.
  • På 5. årgang startes samarbejde omkring børn og undervisning. Eleverne ser begge skoler. I samarbejdet fokuseres på et fagligt og relationelt indhold.
  • På 6. årgang tager mentorlæreren i Engum kontakt til teamkoordinatoren på 6. årgang på Kirkebakkeskolen. De drøfter mulige fælles forløb på årgangen.
  • På 6. årgang er der fælles idræt på Kirkebakkeskolen og Engum Skole.
  • I feb./marts er der fælles informationsmøde om kommende 7. årg. for alle elever og forældre i 6. klasse. Her bliver der etableret et årgangsråd, som arbejder på et fælles socialt arrangement inden skolestart.
  • I forbindelse med overgangen fra 6. til 7. årgangs team etableres en overlevering af de enkelte elever. Her tages afsæt i elevplaner/Minudd
  • Lærerne ved Kirkebakkeskolen tager initiativ til, at lærerne på Engum Skole får en feedback på skolens oplevelse af elevernes generelle faglige niveau, samt andre relevante kompetencer, der peger hen imod elevernes uddannelsesparathed.

Klassedannelse på Kirkebakkeskolen

De eksisterende klasser brydes op, og der dannes nye klasser, hvor der så vidt muligt tages hensyn til elevernes ønsker og kammeratskabsrelationer. Desuden vil antal, kønsfordeling, socialt samspil, samt faglig spredning indgå som faktorer med henblik på, at danne velfungerende klasser.

Kirkebakkeskolen har ansvaret for klassedannelserne, men det foregår i et samarbejde mellem begge skoler og offentliggøres samtidig. Klasselisterne udleveres til børnene i skoletiden – på samme tid i alle involverede klasser. Forældrene orienteres på forhånd skriftligt om tidspunktet for offentliggørelsen af de nye klasser.

Den endelige fordeling af eleverne foretages af skolelederen på Kirkebakkeskolen efter samråd med de aktuelle lærere på 6. årgang.

 

Revideret jan 2019