MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrinnets profil

At gå på mellemtrinnet på Kirkebakkeskolen er noget helt særligt. Det er i disse år, at elevens særlige læringspotentiale for alvor udfoldes. De grundlæggende færdigheder og kompetencer, der blev arbejdet med i indskolingen, trænes, så de bliver mere sikre og kan anvendes til at løse mere komplekse problemstillinger, hvor barnet i stigende grad bliver både mere selvstændigt, selvsikkert og indsigtsfuld. Eleven begynder at forstå sig selv og sin vigtige rolle i fællesskabet.

Fagligt skal alle elever på mellemtrinnet udfordres til at stå på tæer og blive så dygtige som muligt. De skal opdage egne talenter og tro på, at de kan. Det kræver noget, for når vi vælger de udfordrende veje, hvor vi lærer mest, laves der også mange fejl. Derfor har vi et særligt fokus på at arbejde med elevernes mindset i disse år, så de opnår åbenhed og mod på at kaste sig ud i nyt og ukendt terræn med risiko for at fejle - for at blive klogere og dygtigere. Et stærkt fællesskab er afgørende for, at det kan lade sig gøre.

På mellemtrinnet er fællesskabet derfor vores fundament - og hele grundlaget for, at vi kan arbejde med identitetsdannelse, mindset og en høj faglighed. Dette er afsættet for, at barnets potentialer bliver synlige, formes og styrkes frem mod egentlige talenter, og den enkelte bliver klar til at stå på egne ben og møde udfordringer i sit videre liv - både i og uden for skolen.
 

FÆLLESSKAB

På mellemtrinnet har vi særligt fokus på at styrke voresfællesskab. Fællesskabet er fundamentet for god læring og trivsel hos den enkelte elev. I et trygt fællesskab tør man fejle og være sig selv - det bedste afsæt for at være i både personlig og faglig udvikling.

Det betyder, at vi fokuserer på:

 • At manbidrager til noget, som er større end en selv. Alle bidrager ligeværdigt og kan rummes.
 • At eleverne ved, er bevidste om deres rolle i fællesskabet
 • At eleverne skal opleve, at deres bidrag til fællesskabet er vigtigt og giver noget til både dem selv og de andre i fællesskabet.
 • At fællesskabet er forpligtende - både for børn og voksne.

Succeskriterier- Vi kan se, at det lykkes:

 • Når eleverne er sammen om at løse opgaver og løfter i flok.
 • Når eleverne kan og vil samarbejde med alle i klassen.
 • Når eleverne har forståelse og respekt for og kan se værdien i forskelligheder
 • Når forældre taler positivt om hinanden (børn og voksne) hjemme
 • Når forældre bakker op om fælles arrangementer for at skabe fælles minder og historier for børnene.

Handlingskriterier- I praksis betyder det:

 • At vi anvender den narrative tilgang, den gode historie, til at fokusere på, hvordan eleven er en værdifuld del af det gode fællesskab.
 • At vi er optaget af at skabe en kultur, hvor det er tydeligt, at alle i læringsrummet er vigtige i  fællesskabet.
 • At alle forældre bakker op ifht. det enkelte barns ansvar i fællesskabet.
 • At vi bruger trivselsundersøgelser som et redskab til at højne den enkeltes plads i fællesskabet.

 

MINDSET

På mellemtrinnet har vi særligt fokus på at udvikle vores mindset. Mindset er det grundsyn, som man møder verden med og den tilgang, man har til de udfordringer, man møder på sin vej, hvad end det er løsning af en kompleks problemstilling, noget der virker svært, kræver en særlig hård indsats eller lign. 

Det betyder, at vi fokuserer på:

 • At eleverne tør fejle, engagere sig og ser anstrengelser som nødvendige for at blive dygtigere.  
 • At eleverne er åbne og modtagelige overfor konstruktiv feedback og bruger dette i deres videre udvikling.
 • At eleverne er bevidste om deres rolle i fællesskabet, og at de udviser selvkontrol, så alle har bedst mulighed for at lære og udvikle sig.  

Succeskriterier- Vi kan se, at det lykkes:

 • Når eleverne fortsætter med at arbejde, selvom det er svært
 • Når eleverne er trygge nok til at turde fejle
 • Når eleverne øver selvkontrol, så alle har bedst mulighed for at lære
 • Når eleverne lytter og bruger feedback som værktøj til forbedring

Handlingskriterier- I praksis betyder det:

 • At vi bl.a. bruger fejl som udgangspunkt for gode læringssamtaler præget af en anerkendende og nysgerrig tilgang.
 • At vi underviser i og arbejder med elevernes udvikling af deres mindset ved at fokusere på deres styrker, selvkontrol og vedholdenhed.
 • At vi arbejder målrettet med elevfeedback og forbedring af eget arbejde.

 

FAGLIGHED

På mellemtrinnet har vi særligt fokus på at styrke elevernes faglighed. En høj faglighed er et udtryk for, at den enkelte elev kan anvende metoder og viden i nye sammenhænge for at imødegå og løse udfordringer i hverdagen og fremtiden.

Det betyder, at vi fokuserer på:

 • At eleverne udvikler sig gennem de udfordringer, de bliver stillet overfor og de fejl de laver.
 • At eleverne bliver så dygtige som muligt.
 • At vi lærer bedst i et udfordrende, men trygt læringsmiljø - i et stærkt læringsfællesskab.

Succeskriterier- Vi kan se, at det lykkes:

 • Når eleverne er nysgerrige og prøver at løse opgaver, problemer, etc. på nye måder.
 • Når eleverne bringer deres faglighed i spil (mundtligt, praktisk, skriftligt, kropsligt, osv.), ved at eleverne kan begrunde, argumentere og udfordre egne synspunkter.
 • Når eleverne arbejder med at udvikle egen faglighed ud fra eget udgangspunkt.
 • Når eleverne kan videreformidle ny viden og færdigheder for andre fx til skole/hjem-samtaler, læringsmakkere, venskabsklasser eller anden elev-elev-læring.

Handlingskriterier- I praksis betyder det, at:

 • Elever gerne vil tage imod udfordringer og stå på tæer.
 • Vi giver eleverne bevidsthed om egne faglige styrker og udfordringer samt redskaber til at udvikle sig.
 • Vi arbejder med individuelle mål.
 • Vi bruger Min Uddannelse til formidling, dagligt arbejde og evaluering
 • Vi arbejder med fremlæggelser som elev-elev-læring.

 

IDENTITETSDANNELSE

På mellemtrinnet har vi særligt fokus på elevernes identitetsdannelse. 
Eleven får en stigende bevidsthed om sig selv, egne værdier, styrker og udfordringer samt en større forståelse for det store og til tider besværlige spørgsmål: “Hvem er jeg?”

Det betyder, at vi fokuserer på:

 • Refleksive samtaler.
 • Accept af sig selv samt forskelligheder i fællesskabet.
 • Gode rollemodeller.
 • Det positive selvbillede.
 • At udforske/udfordre, kende og stå ved egne grænser og holdninger.

Succeskriterier- Vi kan se, det lykkes:

 • Når vi oplever, at elever indgår i et konstruktivt fællesskab og kan være sammen med alle
 • Når eleverne reflekterer over egne egenskaber og karaktertræk og kan give udtryk for de forskelligrettede følelser, der knytter sig til forståelse af eget jeg.
 • Når vi oplever, at alle - trods forskelligheder - føler sig accepteret og en del af fællesskabet.
 • Når børnene oplever, at der er rum til at afprøve værdier og holdninger for at finde deres egen identitet.
 • Når eleven tør stå ved egne holdninger og sige til og fra i forhold til egne grænser.

Handlingskriterier- I praksis betyder det:

 • At vi sammen håndterer de situationer, der opstår i det sociale spillerum med fokus på at give udtryk for egne holdninger og værdier - og tillige respektere andres.
 • At de voksne er tydelige og positive rollemodeller - og eleverne er det samme overfor de mindre elever.
 • At der tematisk arbejdes med identitet både på individ og gruppeniveau
 • At der tematisk arbejdes med de mange svære udfordringer som puberteten byder på; for eleverne i undervisningen og for forældrene på forældremøder.
 • At der afholdes elevsamtaler.
 • At der i samarbejde med elev og forældre opstilles mål for det enkelte barns alsidige personlige udvikling. 

Vi ved, at fokus på disse områder i samarbejde med både elev og forældre, giver det enkelte barn det bedste afsæt for videre læring og trivsel - både i og uden for skolen.